Allmänna Försäljnings och leveransvillkor

1. Tillämpning

Nedan villkor gäller för alla ingångna avtal mellan Kunden och Ictus AB, organisations nr: 556613–0406, nedan kallad Leverantören. Leverantören förbehåller sig rätten att löpande utveckla villkoren och vi rekommenderar att du som Kund som tar del av dessa innan köp.

1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor reglerar Leverantörens och Kundens rättigheter och skyldigheter vid tillhandahållande av produkter och tjänster, samt parternas härtill angränsande förhållande i övrigt, om ingenting annat skriftligen har avtalats mellan Leverantören och Kunden. Kunden accepterar dessa allmänna avtalsvillkor genom att ingå avtal med Leverantören avseende tillhandahållande av produkter och tjänster efter att ha givits möjlighet att ta del av dessa allmänna avtalsvillkor. Dessa allmänna avtalsvillkor gäller i den omfattning annat inte är uttryckligen avtalat mellan Kunden och Leverantören.

2. Pris och betalning

2.1 Försäljning av Leverantörens produkter sker till företag, föreningar och organisationer. Priser följer av den vid varje tillfälle rådande prislistan. Moms och frakt tillkommer på priset. Priserna på hemsidan är angivna i svenska kronor och förutsätter att order läggs via e-shop samt att original tillhandahålls i korrekt format och kommer Leverantören tillhanda i samband med orderläggning.

2.2 Eventuell extra hantering av filer såsom korrigeringar och ändringar debiteras enligt gällande prislista. Leverantören äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Leverantören reserverar sig för eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning så informeras Kunden alltid och har då full rätt att ändra eller annullera beställningen.

2.3 Leverantören använder sig av Klarna som betalpartner. Klarna faktura eller Klarna konto – alternativt med kort eller banköverföring. Vid frågor om betalning, kontakta Klarnas Kundtjänst. Telefonsupport vid frågor rörande din faktura eller återbetalning: 08 - 120 120 10.

2.4 Anmärkning mot faktura måste ske inom sju (7) dagar från mottagandet av fakturan. Betalningsvillkor är trettio (30) dagar från fakturadatum. Leverantören har dock rätt att ändra betalningsvillkor om Leverantören anser det vara motiverat på grund av Kundens ekonomiska förhållanden. Om Kunden inte betalar i tid har Leverantören rätt att i samband med betalningspåminnelse ta ut en lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta debiteras härutöver från förfallodagen med 24 % om annat ej särskilt avtalats skriftligen. Vid utebliven betalning från angiven Kund är beställaren betalningsansvarig. Om Kundens betalningsdröjsmål är av väsentlig betydelse för Leverantören har Leverantören rätt att häva avtalet och erhålla ersättning för den skada som Leverantören lider på grund av dröjsmålet. Leverantören har rätt att återta den levererade Produkten i samband med hävning.

3. Leveransvillkor

3.1 Normal leveranstid för beställning via e-handel är tre till fyra (3–4) arbetsdagar efter av Leverantören bekräftad order. Avtalad leveranstid är ungefärlig och mindre leveransförseningar kan förekomma såvida annat inte skriftligen avtalats.  Direkt efter Kundens beställning på hemsidan kommer en beställningsbekräftelse automatiskt att genereras av e-shopen och skickas till Kunden per e-post för att informera Kunden om att ordern är bekräftad. Inom 24 timmar från bekräftad order kommer ett formellt ordererkännande att skickas till Kunden per e-post innehållande leveransdatum, samt totalpris.

3.2 Leverantören anlitar DHL och i förekommande fall Postens företagspaket för leverans. Till företag levereras godset direkt till leveransadressen. Godset levereras till Kund enligt DHL alternativt Postens turlista, normalt inom 1–3 dagar efter leverans från oss. Notera att Leverantören aldrig kan garantera när godset är framme hos Kund utan endast att godset skickas från Leverantören inom utsatt leveranstid.

3.3 Leverantören tillämpar leveransvillkor Incoterms 2010 CPT. Detta innebär att Kunden övertar det formella ansvaret för transporten efter att Leverantören lastat godset på fraktförarens bil. Eventuella reklamationer avseende fraktskador eller saknat gods skall därför ställas av Kund direkt mot fraktföraren. 

4. Risken för varan

4.1 Risken för produkten går över på Kunden när produkten avlämnats till transportör.

4.2 Äganderätten till produkten övergår från Leverantören till Kunden när Kunden till Leverantören eller dess betalningspartner har erlagt full betalning för produkten.

5. Reklamation

5.1 För att åberopa att vara, produkt eller tjänst är felaktig (ang. transportskada, se ovan) skall Kund reklamera till Leverantören omgående efter det att felet uppmärksammats, dock senast sju (7) dagar från fakturadatum samt på begäran returnera varan. Kund är skyldig att ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att produkten är felfri. Inkommer reklamation efter sju (7) dagar förbehåller sig Leverantören rätten att avgöra om felet skall avhjälpas. 

5.2 Vid reklamation skall Kunden vända sig till Leverantörens Kundservice på Info@ictus.se. Baserat på den information Kunden uppger kommer Leverantörens kvalitetsavdelning, normalt inom en arbetsdag, att återkomma till Kunden med besked om lämplig hantering av reklamationen.

5.3 Transportskada skall skriftligen inges till DHL inom trettio (30) dagar från den dag då DHL tog emot försändelsen alternativt inom sju (7) dagar till Leverantören som kan erbjuda att vidareförmedla Kundens anmälan om transportskada till DHL.

6. Ansvar för fel

6.1 Föreligger fel som Leverantören ansvarar för, åtar sig Leverantören att, efter eget val avhjälpa felet eller helt eller delvis återbetala köpeskillingen. Leverantörens ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljnings och leveransvillkor. Leverantören bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

6.2 Om Kunden gentemot Leverantören önskar göra gällande påföljder avseende brist i Leverantörens åtagande, såsom fel eller försening i tillhandahållande av Produkt eller Tjänst, skall Kunden göra det skriftligen inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt bristen dock inte senare än sju (7) dagar från fakturadatum. Om sådan reklamation inte görs har Kunden inte någon rätt att göra gällande påföljder.

6.3 Leverantören ansvarar endast för brist i sitt åtagande om Leverantören har handlat försumligt eller uppsåtligt. Beträffande Produkter som är avsedda för utomhusbruk, exempelvis flaggor och vepor (inklusive eventuella tillhörande monteringar och infästningar), görs Kunden särskilt uppmärksam på att Leverantören inte utan särskilt åtagande ansvarar för hållbarheten, vilken kan variera beroende på väderpåverkan och andra omständigheter – hos sådana Produkter.

6.4 Leverantören är aldrig ersättningsskyldig för skada hos Kunden till ett belopp som överstiger vad Kunden har erlagt till Leverantören för den eller de Produkter eller Tjänster som Leverantörens brist avser. Leverantören är härtill aldrig ersättningsskyldig för indirekt skada hos Kunden eller tredjemansskada. Ersättning utgår heller inte om Kunden har försäkring som täcker skadan.

6.5 Leverantören har inget ansvar för fel eller skada som förorsakats av material tillhandahållet av Kunden eller av bristfälligheter i informationen från denne.  Vad som anges i punkterna 6.1–6.4 avseende Leverantörens ansvar gäller även för skada på eller förlust av egendom tillhörig Kunden såsom datafiler, skisser, ritningar, original och andra handlingar. Om Kunden skickar sådan egendom till Leverantören på ett av Leverantören icke anvisat sätt ansvarar Leverantören inte i något fall för händelsen att egendomen kommer bort eller förstörs.

6.6 I händelse av att Leverantören åtar sig att transportera egendom för kundens räkning har leverantören inget ansvar för fel, skada, förlust eller försening som förorsakats av händelser som ligger utanför leverantörens kontroll.

6.7 Kunden är skyldig att ha kopia av alla datafiler och handlingar som tillhandahållits av Kunden. Skickar Kunden original för kopiering ska Kunden vara försäkrad mot skada som kan uppkomma på grund av att original förkommer eller förstörs. Kunden ansvarar vidare för att denne har upphovsrätt och andra nödvändiga rättigheter för att Leverantören ska kunna tillhandahålla aktuella Produkter och att tillhandahållandet av Produkten inte medför intrång i tredje mans upphovsrätt eller annan rätt. Om Kunden saknar sådana rättigheter och Leverantören härav orsakas någon form av skada ska Kunden ersätta Leverantören för all sådan skada. Om tredje man av ovan angiven anledning gentemot Leverantören gör gällande intrång i dennes rätt ska Kunden på Leverantörens begäran vidta erforderliga rättsliga och andra åtgärder för att hålla Leverantören skadeslös.

7. Force Majeure

7.1 Vardera parter är under alla omständigheter befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av partens åtagande hindras av någon omständighet som parten skäligen inte kunnat råda över eller förutse, och vars följder parten inte heller rimligen kunnat undvika eller övervinna. Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, olyckshändelser.

8. Övrigt

8.1 Dessa avtalsvillkor ändrades senast den 2017-08-11. Leverantören har rätt att när som helst ändra avtalsvillkoren. Sådan ändring skall dock inte tillämpas på ett avtal som Kunden och Leverantören har ingått före de ändrade villkoren har hållits tillgängliga för Kunden.

8.2 Svensk rätt ska vara tillämplig på förhållandet mellan Kunden och Leverantören. I den mån tvist uppstår mellan Kunden och Leverantören avseende tillhandahållande av produkt, tjänst eller härtill angränsande förhållande i övrigt ska sådan tvist lösas av svensk allmän domstol.

Kontaktinformation 

Ictus AB  556613–0406
Uggledalsvägen 25  
427 40 Billdal, Göteborg
Telefon: 0706 66 35 00

Mail: info@ictus.se